Användarvillkor

Villkoren gäller från och med den 1 juni 2016 och från och med detta datum är alla tidigare avtal rörande QuickPay ogiltiga. Nuvarande priser och prisstruktur kan ändras när som helst med tre månaders varsel.

QuickPays tjänster

Att registrera sig hos QuickPay ger möjligheten att användarens internetbutik kan ta emot betalningar via nätet. QuickPay är godkänd av de respektive inlösarna, använder certifierad mjukvara och alla transaktioner mellan QuickPay och inlösarna sker i krypterad form.

Drift och upptid

QuickPay strävar efter att internetbetalning ska vara möjligt 24 timmar om dygnet alla årets dagar och upprätthåller högsta säkerhetsprocedurerna. QuickPay förpliktar sig till att alltid vara PCI-godkända.

QuickPay ansvarar inte för eventuella driftstörningar, men ska försöka att snarast möjligt rätta till eventuella fel.

Vid underhåll/tekniska ändringar m.m. är QuickPay berättigade till att avbryta driften i kortare perioder.

Kundens ansvar

Varje enskild butik är själv ansvarig för att rätta till mjukvaran i sin nätbutik, således att transaktioner kan ske via QuickPay. De moduler QuickPay gratis ställer till rådighet, ställs till rådighet utan ansvar.

Varje enskild butik är ansvarig för att transaktionerna följer gällande lagstiftning mm, inklusive de regler som fastställts i betalkortslagarna, föreskrifter och konsumentskydd.

Varje enskild butik ska själv ingå avtal med inlösarna om användande av betalkortsystem och QuickPay är inte ansvariga för ändring av priser satta av inlösare. De inlösenavtal som ingås mellan butik och inlösare är uteslutande ett avtal mellan dessa två parter. QuickPay är inte en part i inlösenavtalen.

Butiken är skyldig att följa de regler/riktlinjer som föreskrivs av QuickPay och är skyldig att meddela eventuella oegentligheter i driften, inklusive misstanke om tredjeparts eventuella intrång.

QuickPay kan inte hållas ansvariga för de förluster som användaren råkat ut för på grund av att andra har fått reda på användarens lösenord mm samt eventuella krav från kunder om återbetalning av pengar överförda via nätet, oavsett vilka invändningar kortinnehavare/slutkund än kommer med.

En butik kan inte begära skadestånd från QuickPay i anledning av driftstörningar, oavsett orsak till detta.

Rättigheter

QuickPay är berättigad till att utan varsel överlåta sina åtaganden enligt dessa allmänna villkor till en tredje part.

QuickPay äger samtliga rättigheter till programvara som denne använder vid överföringar enligt dessa allmänna villkor och båda parterna har ovillkorlig tystnadsplikt när det gäller upplysningar angående den andra parten och/eller tredje part som man kan få kännedom till.

Kunden ska bara ha en tidsbegränsad, inte exklusiv rätt att använda tjänsten som QuickPay erbjuder.

Kundens rätt till den givna koden samt övrigt material förutsätter att beloppen för betalningar betalas i rätt tid till QuickPay.

Kundens missbruk av dessa villkor anses vara en väsentlig överträdelse av avtalet.

QuickPay har rätt till att under avtalsperioden använda sig av kundens handelsnamn som referens i bland annat marknadsföringsmaterial. Kunden kan ge QuickPay instruktioner angående ett sådant användande. Ger kunden aktivt uttryck för att inte användas som referens är QuickPay skyldig att rätta sig efter kundens önskemål om detta.

Början och uppsägning av kontraktet

Kontraktet mellan QuickPay och kunden träder i kraft omedelbart vid prenumerationen och kommer att förbli aktivt tills det sägs upp av någon av parterna.

Kontraktet kan sägas upp av handlaren när som helst. Därför finns det ingen bindning alls.

I händelse av överträdelse av kontraktet har endera parter rätt att säga upp avtalet.

I händelse av brott mot dessa allmänna villkor, särskilt mot lagar och statliga bestämmelser, har QuickPay rätt att avbryta återförsäljarsamarbetet omedelbart.

Automatiskt förnyelse av abonnemang

Om inte kunden har sagt upp avtalet med QuickPay eller att avtalet sägs upp på annat sätt, kommer en ny abonnemangsperiod att påbörjas efter den nuvarande abonnemangsperioden.

Vid en tvist

Vid en tvist mellan QuickPay och butik, gäller Dansk lagstiftning alla ärenden kommer att skickas in till Sjöfarts och handelsrätten i Köpenhamn.Cookie Declaration

Registrera dig för QuickPay

Få ett konto idag - det är gratis att prova