Quickpay

Priser Helpdesk Utviklere Log in Sign up

Produkt

Betalingsmetoder Integrasjoner Partnerprogram
grey ellipse outlined

Tjenestevilkår

Tjenestevilkårene er gyldige fra 1. juni 2016, og fra denne datoen vil alle tidligere avtaler knyttet til Quickpay være ugyldige. Gjeldende priser og prisstruktur kan endres når som helst på tre måneders varsel.

Quickpay-tjeneste

Registrering for Quickpay gjør at kundens nettbutikk kan akseptere betalinger over Internett. Quickpay får godkjenning fra de respektive innkjøperne gjennom sertifisert programvare, og alle overføringer mellom Quickpay og innkjøpsbanker er kryptert.

Drift og oppetid

Quickpay tilstreber å sikre at betalinger over Internett kan foregå 24 timer i døgnet, året rundt, og opprettholder de høyeste sikkerhetsprosedyrene. Quickpay er pålagt å være PCI-sertifisert til enhver tid.

Quickpay er ikke ansvarlig for funksjonsfeil, men vil prøve å rette opp eventuelle feil så raskt som mulig.

I tilfelle vedlikehold/tekniske endringer osv. er Quickpay berettiget til å stanse tjenesten for kortere perioder.

Kundens ansvar

Individuelle forhandlere er ansvarlige for programvaren i deres nettbutikk, og sikre at betalingsoverføringer kan utføres gjennom Quickpay. Quickpay påtar seg intet ansvar for moduler som gjøres tilgjengelig gratis.

Hver forhandler er ansvarlig for å sikre at betalingsoverføringer er i samsvar med gjeldende lover, deriblant reglene og retningslinjene fastsatt i lov om betalingskort, registreringsforskrifter og forbrukervern.

Den enkelte forhandler skal inngå avtaler med anskaffere om bruk av betalingskortsystemer, og Quickpay er ikke ansvarlig for prissettingen innkjøperne gjør. Avtaler inngått mellom forhandler og anskaffer er utelukkende avtaler mellom disse to partene. Quickpay er ikke part i slike avtaler.

Forhandleren plikter seg til å overholde reglene og retningslinjene fastsatt av Quickpay samt til å varsle om eventuelle uregelmessigheter i drift, deriblant alle systemer som mistenkes å ha blitt kompromittert av en tredjepart.

Quickpay skal ikke holdes ansvarlig for tap brukeren lider som følge av at andre personer får tilgang til brukerens passord, påloggingsinformasjon osv., eller dersom noen kunder krever refusjon av betalinger gjort over internett, uavhengig av innvendinger kortinnehaveren/brukeren måtte ha.

En forhandler kan ikke fremsette krav mot Quickpay som følge av avbrudd i tjenesten, uavhengig av årsaken.

Rettigheter

Quickpay har rett til å overdra sine forpliktelser i henhol til disse generelle vilkårene til en tredjepart, uten forhåndsvarsel.

Quickpay eier alle rettigheter til programvaren Quickpay bruker til overføringer under disse generelle vilkårene, og begge parter må opprettholde fullstendig konfidensialitet hva gjelder informasjon som de kan være i besittelse av om den andre og/eller tredjeparten.

Kunden skal kun gis en begrenset, ikke-eksklusiv rett til å bruke tjenesten Quickpay leverer.

Kundens rett til å bruke oppgitt kode og annet materiale er underlagt betaling av eventuelle beløp til Quickpay til korrekt tid.

Brudd på disse vilkårene vil bli ansett som et vesentlig avtalebrudd.

Quickpay har i løpet av avtaleperioden rett til å bruke kundens handelsnavn som referanse, herunder i markedsføringsmateriell. Kunden kan gi Quickpay instrukser for slik bruk. Dersom kunden uttrykkelig motsetter seg at dens opplysninger brukes som referanse, vil Quickpay være forpliktet til å etterkomme kundens ønsker.

Ikrafttreden og oppsigelse av kontrakten

Kontrakten mellom Quickpay og kunden trer i kraft umiddelbart etter abonnering, og vil forbli aktiv inntil en av partene sier den opp.

Kontrakten kan når som helst sies opp av forhandleren. Det er dermed ingen bindinger.

Ved vesentlig mislighold vil hver av partene ha rett til å si opp avtalen.

Ved brudd på disse generelle vilkårene, spesielt ved brudd som involverer gjeldende lover og statlige forskrifter, har Quickpay rett til å si opp forhandlerforbindelsen umiddelbart.

Automatisk fornyelse av abonnement

Så lenge ikke kunden har sagt opp kontrakten med Quickpay, eller kontrakten sies opp på annen måte, vil en ny abonnementsperiode starte ved utløp av gjeldende abonnementsperiode.

I tilfelle en tvist

I tilfelle en tvist mellom Quickpay og forhandleren, er det avtalt at dansk lov skal gjelde, og alle saker vil bli forelagt for Sø- og Handelsretten i København.

Cookie Declaration