Quickpay

Priser Helpdesk Udviklere Log in Sign up

Produkt

Betalingsmetoder Integrationer Partnerprogram
grey ellipse outlined

Servicevilkar

Servicevilkårene gælder fra 1. juni 2016, og fra og med denne dato er alle tidligere aftaler vedrørende Quickpay ugyldige. De nuværende priser og prisstrukturer kan til enhver tid ændres med tre måneders varsel.

Quickpays ydelse

Tilmelding til Quickpay giver mulighed for, at brugerens internetbutik kan modtage betalinger over internettet. Quickpay er godkendt af de respektive indløsere med certificeret software, og overførsler mellem Quickpay og indløserne sker i krypteret form.

Drift og oppetid

Quickpay tilstræber, at betaling over internettet kan finde sted 24 timer i døgnet alle årets dage og opretholder højeste sikkerhedsprocedurer. Quickpay forpligter sig til enhver tid at være PCI-godkendt.

Quickpay er uden ansvar for eventuelle driftsforstyrrelser, men skal forsøge hurtigst muligt at få rettet eventuelle fejl.

I tilfælde af vedligeholdelse/tekniske ændringer m.v. er Quickpay berettiget til at afbryde driften i kortere perioder.

Kundens ansvar

Den enkelte merchant er selv ansvarlig for at tilrette sin software i sin netbutik, således at betalingsoverførsler kan ske via Quickpay. De moduler Quickpay gratis stiller til rådighed, stilles til rådighed uden ansvar.

Den enkelte merchant er ansvarlig for, at betalingsoverførslerne overholder gældende lovgivning m.v., herunder regler fastsat i betalingskort-lovgivningen, registerforeskrifter og forbrugerbeskyttelse.

Den enkelte merchant skal selv indgå aftale med indløserne om anvendelse af betalingskortsystemer, og Quickpay er uden ansvar for ændring af priser fastsat af indløsere. De indløsningsaftaler som indgåes mellem merchant og indløser er udelukkende en aftale mellem disse to parter. Quickpay er ikke part i indløsningsaftaler.

Merchant er forpligtiget til at overholde regler/retningslinier som fastsat af Quickpay og forpligtiget til at underrette om enhver uregelmæssighed ved driften, herunder mistanke om tredjemands eventuel indtrængen.

Quickpay er uden ansvar for tab som brugeren måtte lide ved, at andre får kendskab til brugerens password m.v. samt eventuelle krav fra kunder om tilbageførsel af betalinger gennemført over internettet, uanset hvilke indsigelser kortholder/slutkunde måtte fremkomme med.

En merchant kan ikke overfor Quickpay rejse krav i anledning af driftsforstyrrelser, uanset årsagen til disse.

Rettigheder

Quickpay er berettiget til uden forudgående varsel, at overdrage sine forpligtelser i henhold til nærværende almindelige betingelser til tredjemand.

Quickpay har samtlige rettigheder til software som denne anvender ved overførsler i henhold til nærværende almindelige betingelser, og begge parter har ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende den anden part og/eller tredjemand, som man måtte få kendskab til.

Kunden opnår alene en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv brugsret til den service Quickpay stiller til rådighed.

Kundens brugsret til den til rådighed stillede kode samt øvrigt materiale er til enhver tid betinget af rettidig betaling af ethvert udestående til Quickpay.

Kundens krænkelse af disse rettigheder betragtes som væsentlig misligholdelse af aftalen.

Quickpay har ret til i aftaleperioden at benytte sig af kundens forretningskendetegn som reference, herunder i markedsføringsmateriale. Kunden kan give Quickpay instruktioner vedrørende sådan brug. Giver kunden aktivt udtrykt for ikke, at blive anvendt som reference er Quickpay forpligtet til alle referencer.

Aftalens ikrafttræden og ophør

Aftalen mellem Quickpay og merchant træder i kraft straks ved abonnement, og forbliver aktiv indtil opsiges af en af parterne.

Aftalen kan til enhver tid opsiges af merchant. Derfor er der slet ingen binding.

I tilfælde af væsentlig overtrædelse har hver part ret til at opsige aftalen.

I tilfælde af overtrædelse af disse Generelle Vilkår, herunder især gældende love og vilkår hos indløsere, har Quickpay ret til at opsige aftalen umiddelbart.

Automatisk fornyelse af abonnement

Med mindre kunden har opsagt aftalen med Quickpay, eller denne på anden vis er ophørt, påbegynder en ny abonnementsperiode ved udløbet af den hidtidige abonnementsperiode.

Ved eventuel tvist

Opstår der uoverensstemmelser mellem Quickpay og merchanten er det aftalt, at dansk ret skal være gældende, og at Sø-og Handelsretten i København skal være værneting.

Cookie Declaration