Betingelser

Servicevilkårene gjelder fra 1. juni 2016, og fra og med denne datoen er alle tidligere avtaler vedrørende QuickPay ugyldige. Nåværende priser og prisstrukturer kan til enhver tid endres med tre måneders varsel.

QuickPays tjenester

Påmelding til QuickPay gir mulighet til at brukerens nettbutikk kan motta betaling på nett. QuickPay er godkjent av de respektive innløsere med sertifisert programvare, og overføringer mellom QuickPay og innløserne skjer i kryptert form.

Drift og oppetid

QuickPay tilstreber at betaling på nett kan finne sted 24 timer i døgnet alle årets dager, og vi har de høyeste sikkerhetsprosedyrene. QuickPay forplikter seg til enhver tid å være PCI-godkjent.

QuickPay har ikke ansvar for eventuelle driftsforstyrrelser, men skal forsøke raskest mulig å rette eventuelle feil.

I tilfelle vedlikehold/tekniske endringer m.m. er QuickPay berettiget til å avbryte driften i kortere perioder.

Kundens ansvar

Den enkelte forhandleren er selv ansvarlig for å rette programvaren i sin nettbutikk, slik at betalingsoverføringer kan skje via QuickPay. QuickPays gratis moduler stilles til rådighet uten ansvar.

Den enkelte forhandler er ansvarlig for at betalingsoverføringene overholder gjeldende lovgivning m.m., herunder regler fastsatt i kredittkort-lovgivningen, registerforeskrifter og forbrukerbeskyttelse.

Den enkelte forhandler må selv inngå avtale med innløserne om bruk av betalingskortsystemer, og QuickPay har ikke ansvar for endring av priser som fastsettes av innløsere. De innløseravtaler som inngås mellom forhandler og innløser er utelukkende en avtale mellom disse to partene. QuickPay er ikke part i innløseravtaler.

Forhandler er forpliktet til å overholde regler/retningslinjer som er fastsatt av QuickPay, og til å underrette om enhver uregelmessighet ved driften, herunder mistanke om tredjemanns eventuelle inntrenging.

QuickPay har ikke ansvar for tap som brukeren måtte lide ved at andre får kjennskap til brukerens passord m.v. samt eventuelle krav fra kunder om tilbakeføring av betalinger gjennomført over nettet, uansett hvilke innsigelser kortholderen/sluttkunden måtte fremkomme med.

En forhandler kan ikke reise krav mot QuickPay i anledning driftsforstyrrelser, uansett årsaken til disse.

Rettigheter

QuickPay er berettiget til å overdra sine forpliktelser i henhold til nærværende vanlige betingelser til tredjemann uten forutgående varsel.

QuickPay har samtlige rettigheter til programvare som denne bruker ved overføringer i henhold til nærværende vanlige betingelser. Begge parter har ubetinget taushetsplikt med hensyn til opplysninger vedrørende den andre parten og/eller tredjemann som man måtte få kjennskap til.

Kunden oppnår alene en tidsbegrenset, ikke-eksklusiv bruksrett til tjenesten QuickPay stiller til rådighet.

Kundens bruksrett til kode som er stilt til rådighet, samt øvrig materiale er til enhver tid betinget av rettidig betaling av ethvert utestående til QuickPay.

Kundens krenking av disse rettighetene betraktes som vesentlig mislighold av avtalen.

I avtaleperioden har QuickPay rett til å benytte seg av kundens merkevare som referanse, herunder i markedsføringsmateriale. Kunden kan gi QuickPay instruksjoner vedrørende slik bruk. Gir kunden aktivt uttrykt for et ønske om å ikke bli brukt som referanse er QuickPay forpliktet til å imøtekomme kundens ønske.

Avtalens ikrafttredelse og opphør

Avtalen mellom QuickPay og forhandler trer i kraft ved abonnementets start og forblir aktiv inntil en av partene sier den opp.

Avtalen kan til enhver tid sies opp av forhandleren. Det er altså ingen binding.

I tilfelle vesentlig overtredelse har begge parter rett til å si opp avtalen.

I tilfelle overtredelse av disse generelle vilkårene, herunder spesielt gjeldende lover og vilkår hos innløsere, har QuickPay rett til å si opp avtalen umiddelbart.

Automatisk fornyelse av abonnement

Med mindre kunden har sagt opp avtalen med QuickPay eller denne på annet vis har opphørt, begynner en ny abonnementsperiode ved utløpet av den nåværende abonnementsperioden.

Ved eventuell tvist

Det er avtalt at eventuelle tvister og uoverensstemmelser mellom QuickPay og forhandleren eksklusivt skal avgjøres i henhold til dansk rett, og at Sø- og Handelsretten i København skal være verneting.Cookie Declaration

Bestill en QuickPay-konto

Opprett en konto i dag. Det er gratis å teste