Quickpay

Priser Helpdesk Utvecklare Log in Sign up

Produkt

Betalningsmetoder Integrationer Partnerprogram
grey ellipse outlined

Villkor för tjänsten

Tjänstevillkoren gäller från och med den 1 juni 2016 och från och med detta datum är alla tidigare avtal som rör Quickpay ogiltiga. De nuvarande priserna och prisstrukturen kan ändras när som helst med tre månaders varsel.

Quickpay-tjänsten

Registrering för Quickpay gör det möjligt för kundens webbutik att ta emot betalningar via Internet. Quickpay får godkännande från respektive anslutningsbank med hjälp av certifierad programvara, och alla överföringar mellan Quickpay och de anslutna bankerna är krypterade.

Drift och drifttid

Quickpay strävar efter att se till att betalningar via Internet kan ske 24 timmar om dygnet, året runt, och upprätthåller de högsta säkerhetsrutinerna. Quickpay måste alltid vara PCI-certifierat.

Quickpay ansvarar inte för funktionsstörningar, men försöker rätta till eventuella fel så snabbt som möjligt.

Vid underhåll/tekniska förändringar etc. har Quickpay rätt att avbryta tjänsten under kortare perioder.

Kundens ansvar

Enskilda återförsäljare ansvarar för programvaran i sina webbutiker och ser till att betalningsöverföringar kan göras via Quickpay. Quickpay tar inget ansvar för modulerna, som görs tillgängliga gratis.

Varje återförsäljare är ansvarig för att se till att betalningsöverföringar följer gällande lagar, inklusive de regler och riktlinjer som fastställs i lagstiftningen om betalkort, registreringsbestämmelser och konsumentskydd.

Den enskilda återförsäljaren måste ingå avtal med anslutningsbanker kring användningen av betalkortssystem, och Quickpay ansvarar inte för anslutningsbankerna prissättning. Avtalen mellan återförsäljaren och anslutningsbanken är uteslutande avtal mellan dessa två parter. Quickpay är inte part i avtal med anslutningsbanker.

Återförsäljaren är skyldig att följa de regler och riktlinjer som Quickpay fastställt och är skyldig att anmäla alla oegentligheter i verksamheten, inklusive system som misstänks ha äventyrats av en tredje part.

Quickpay kan inte hållas ansvarigt för förluster som användaren lider om andra personer får tillgång till användarens lösenord, inloggningsuppgifter etc., eller om kunder kräver återbetalning av betalningar som gjorts via internet, oavsett vilka invändningar som kortinnehavaren/användaren kan göra.

En återförsäljare kan inte göra anspråk på Quickpay på grund av avbrott i tjänsten, oavsett orsak.

Rättigheter

Quickpay har rätt att utan föregående meddelande överlåta sina skyldigheter enligt dessa allmänna villkor till en tredje part.

Quickpay äger alla rättigheter till den programvara som Quickpay använder för överföringar enligt dessa allmänna villkor, och båda parter måste upprätthålla absolut sekretess när det gäller information om den andra och/eller tredje part som de kan känna till.

Kunden får endast en begränsad, icke-exklusiv rätt att använda den tjänst som Quickpay tillhandahåller.

Kundens rätt att använda den tillhandahållna koden och annat material är beroende av att alla belopp som ska betalas till Quickpay betalas i tid.

Överträdelse av dessa villkor betraktas som ett väsentligt avtalsbrott.

Quickpay har rätt att under avtalsperioden använda kundens handelsnamn som referens, även i marknadsföringsmaterial. Kunden kan ge Quickpay instruktioner för sådan användning. Om kunden uttryckligen motsätter sig att hans uppgifter används som referens är Quickpay skyldig att följa kundens önskemål.

Avtalets början och upphörande

Avtalet mellan Quickpay och kunden träder i kraft omedelbart efter tecknandet och förblir aktivt tills det sägs upp av någon av parterna.

Avtalet kan när som helst sägas upp av handlaren.. Det finns alltså ingen bindning alls.

Vid ett väsentligt avtalsbrott ska båda parter ha rätt att säga upp avtalet.

I händelse av brott mot dessa allmänna villkor, särskilt när det gäller tillämpliga lagar och myndighetsföreskrifter, har Quickpay rätt att omedelbart avbryta anslutningen till återförsäljaren.

Automatisk förnyelse av abonnemanget

Om kunden inte har sagt upp avtalet med Quickpay eller om avtalet inte har sagts upp på något annat sätt, börjar en ny prenumerationsperiod när den nuvarande prenumerationsperioden löper ut.

I händelse av en tvist

I händelse av en tvist mellan Quickpay och återförsäljaren avtalas det att dansk lag gäller och att alla ärenden kommer att hänskjutas till sjöfarts- och handelsdomstolen i Köpenhamn.

Cookie Declaration