Warunki świadczenia usług

Warunki usługi obowiązują od 1 czerwca 2016 r. i od tej daty wszystkie wcześniejsze umowy dotyczące QuickPay są nieważne. Obecne ceny i struktura cenowa mogą zostać zmienione w dowolnym momencie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu powiadomienia.

Usługa QuickPay

Rejestracja w QuickPay umożliwia sklepowi internetowemu przyjmowanie płatności przez Internet. QuickPay, za pomocą certyfikowanego oprogramowania, otrzymuje zgody od odpowiednich dostawców usług płatniczych, a wszystkie przelewy między QuickPay a bankami są szyfrowane.

Proces i czas pracy

QuickPay dokłada wszelkich starań, aby płatności przez Internet mogły odbywać się 24 godziny na dobę, przez cały rok i zapewnia najlepsze procedury bezpieczeństwa. QuickPay jest zobowiązany, aby zawsze posiadać certyfikat PCI.

QuickPay nie ponosi odpowiedzialności za awarie, ale spróbuje jak najszybciej naprawić wszelkie błędy.

W przypadku konserwacji/prac technicznych itp. QuickPay jest uprawniony do zawieszenia usługi na krótkie okresy.

Obowiązki klienta

Poszczególni sprzedawcy są odpowiedzialni za oprogramowanie w swoich sklepach internetowych, gwarantujące transfery płatności mogą być dokonywane za pośrednictwem QuickPay. QuickPay nie ponosi odpowiedzialności za moduły, które są udostępniane bezpłatnie.

Odpowiedzialnością każdego sprzedawcy jest zapewnienie, aby transfery płatności były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zasadami i wytycznymi określonymi w przepisach dotyczących kart płatniczych, przepisach rejestracyjnych i ochronie konsumentów.

Każdy sprzedawca musi zawrzeć umowy z dostawcami usług płatniczych w sprawie korzystania z systemów kart płatniczych, a QuickPay nie ponosi odpowiedzialności za ustalanie cen przez dostawców. Umowy między sprzedawcą a dostawcą są umowami wyłącznie między tymi dwiema stronami. QuickPay nie jest stroną umów dostawców usług płatniczych.

Sprzedawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i wytycznych określonych przez QuickPay i jest zobowiązany do powiadomienia o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu, w tym o wszelkich podejrzeniach o naruszenie bezpieczeństwa przez stronę trzecią.

QuickPay nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez użytkownika w przypadku, gdy inne osoby uzyskają dostęp do hasła użytkownika, danych logowania itp. lub jeśli jakikolwiek klient zażąda zwrotu płatności dokonanych przez Internet - niezależnie od zastrzeżeń, jakie będzie miał właściciel karty/użytkownik.

Sprzedawca detaliczny nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do QuickPay z powodu przerw w świadczeniu usług, niezależnie od przyczyny.

Prawa

QuickPay jest uprawniony, bez uprzedniego powiadomienia, do przeniesienia swoich obowiązków wynikających z niniejszych Ogólnych warunków na osobę trzecią.

QuickPay posiada wszelkie prawa do oprogramowania używanego przez QuickPay do transferów na podstawie niniejszych Ogólnych warunków, a obie strony muszą zachować absolutną poufność w odniesieniu do informacji dotyczących drugiej i/lub strony trzeciej, które mogą znać.

Klientowi przysługuje jedynie ograniczone, niewyłączne prawo do korzystania z usługi świadczonej przez QuickPay.

Prawo klienta do korzystania z dostarczonego kodu i innych materiałów podlega terminowej płatności wszelkich kwot należnych QuickPay.

Naruszenie niniejszych warunków jest uważane za istotne naruszenie umowy.

QuickPay ma prawo w okresie obowiązywania umowy używać nazw handlowych klienta w celach informacyjnych, w tym w materiałach marketingowych. Klient może udzielić instrukcji QuickPay na takie wykorzystanie. Jeśli klient wyraźnie sprzeciwi się wykorzystaniu jego danych w celach informacyjnych, QuickPay będzie zobowiązany do przestrzegania jego życzenia.

Rozpoczęcie i rozwiązanie umowy

Umowa między QuickPay a klientem wchodzi w życie natychmiast po subskrypcji i pozostanie aktywna do momentu jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron.

Sprzedawca może rozwiązać umowę w dowolnym momencie. Nie ma żadnych zobowiązań.

W przypadku istotnego naruszenia, każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania umowy.

W przypadku naruszenia Ogólnych warunków, w szczególności związanych z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami rządowymi, QuickPay jest uprawniony do natychmiastowego zerwania współpracy ze sprzedawcą.

Automatyczne odnawienie subskrypcji

O ile klient nie wypowie umowy z QuickPay lub umowa nie zostanie rozwiązana w inny sposób, nowy okres subskrypcji rozpocznie się po upływie bieżącego okresu subskrypcji.

W przypadku sporu

W przypadku sporu między QuickPay a sprzedawcą detalicznym uzgodniono, że zastosowanie ma duńskie prawo, a wszystkie sprawy zostaną przekazane do Maritime and Commercial Court w Kopenhadze.Cookie Declaration

Zarejestruj się w QuickPay

Otwórz konto dzisiaj - testowanie jest darmowe