Условия за ползване

Условията на ползване са валидни от 01.06.2016г. и считано от тази дата всички предишни споразумения свързани с QuickPay са невалидни. Сегашните цени и ценова структура може да бъдат променяни по всяко време с тримесечно предизвестие.

QuickPay услуга

Регистрация в QuickPay позволява на клиентския онлайн магазин да приема плащания по Интернет. QuickPay получава позволение от съответните придобиващи посредници, използвайки сертифициран софтуер и криптирани трансфери между QuickPay и придобиващите банки.

Експлоатация и непрекъсната работа

QuickPay се стреми да гарантира, че плащането през интернет може да се извършва 24 часа в деня, през цялата година и поддържа най-високите процедури за сигурност. QuickPay се изисква да бъде сертифициран по PCI по всяко време. QuickPay не носи отговорност за неизправности, но ще се опита да коригира всички грешки възможно най-бързо. В случай на поддръжка/технически промени и т.н., QuickPay има право да спре услугата за кратки периоди от време.

Отговорности на клиента

Индивидуални търговци на дребно са отговорни за софтуера в техния онлайн магазин, осигурявайки, че плащания могат да бъдат правени през QuickPay. QuickPay не е отговорен за модулите, които са налични безплатно.

Всеки търговец е отговорен да осигури, че трансферите по плащанията са в норма с приложимите закони, включително правилата и насоките заложени в законодателството за плащания с карти, регистрация и регулация и клиентска защита.

Индивидуалните търговци трябва да сключат споразумение с придобиващи посредници за използването на системи за картови плащания. QuickPay не е отговорен за цените на придобиващите посредници. Споразумението между търговеца и придобиващият посредник е изключително споразумение между тези две страни. QuickPay не е страна в придобиващи договори.

Търговецът е задължен да спазва правилата и насоките изложени от QuickPay и е задължен да известява за всякакви нерегулираности в операциите си, включително всякакви системи за които се подозира, че са компроментирани от трети страни.

QuickPay няма да бъде държан отговорен за загуби нанесени от потребител, в случай, че други лица обсебят контрола до потребителската парола, логин информация и други, или ако клиенти искат връщане на плащания направени по интернет, без значение на възраженията които картодържателите/потребителите отправят.

Търговецът не може да отправя искания срещу QuickPay заради прекъсване на услугата, без значение на причината.

Права

QuickPay има право, без предизвестие, да прехвърли на трето лице задълженията си по тези Общи Условия.

QuickPay притежава всички права за софтуера използван от QuickPay за трансфери по тези Общи Условия. И двете страни трябва да пазят абсолютна тайна относно информация касаеща другата и/или трета страна, за която могат да знаят.

На клиентът се дава само ограничено, не-ексклузивно право да използва услугите, които QuickPay предоставя.

Правото на клиента да използва предоставеният програмен код и други материалие обект на навременното плащане на всякакви дължими суми към QuickPay.

Нарушаване на тези условия се счита за съществено нарушение на споразумението.

QuickPay има правото за времето на договора, да използва търговските наименования на клиента за референция, включително в маркетингови материали. Клиентът може да даде на QuickPay инструкции за подобна употреба. Ако клиента изразително възразява неговите данни да бъдат използвани за референция, QuickPay ще е задължен да изпълни клиентското желание.

Начало и край на договора

Договорът между QuickPay и клиента влиза в сила веднага след абонамента и ще остане активен, докато не бъде прекратен от която и да е от страните. Договорът може да бъде прекратен от търговеца по всяко време. Следователно няма обвързване. В случай на съществено нарушение всяка от страните има право да прекрати споразумението. В случай на нарушение на настоящите Общи условия, по-конкретно по отношение на приложимите закони и правителствени разпоредби, QuickPay има право незабавно да прекрати връзката на търговците на дребно.

Автоматично подновяване на абонамента

Освен ако клиентът не е прекратил договора с QuickPay или договорът е прекратен поради някаква друга причина, новият абонаментен период ще започне след изтичане на текущия.

В случай на оспорване

В случай на спор между QuickPay и търговец на дребно се прилага датското законодателство и всички въпроси ще бъдат изпратени на Maritime и Commercial Court в Копенхаген.

Регистрирай се в QuickPay

Създай акаунт днес - тестването е безплатно